Скритите иновации


Данните от Европейското иновационно табло сочат, че България е в групата на "скромните иноватори". На този фон остава нерешен проблемът с неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на Годишните финансови отчети. Тази информация се обобщава от Евростат на европейско равнище и става основа за негативните сравнителни резултати на България сред останалите държави. Цел на настоящото проучване е да изследва причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност и на тази основа да предложи на държавните органи мерки за решаването на този проблем. „Изсветляването“ на иновативните предприятия ще допринесе значително за определяне на реалните позиции на България на европейско ниво и ще позволи разработването на релевантни политики.

Проучването е напълно анонимно и неговите резултати ще бъдат използвани само в агрегиран вид. То се осъществява от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" в съответствие с европейските и националните изисквания за социални изследвания и ще Ви отнеме около 10 минути за попълване на онлайн въпросника.

Благодарим Ви предварително за Вашето участие!