0%

Da li ste bar delimično upoznati sa aktivnostima i internim procedurama:

Dozvoljeno je više odgovora
Saveta za ekonomski razvoj Vlade Republike Srbije
Razvojne agencija Srbije
Ne, nisam upoznat/a sa radom ni jedne od dve navedene institucije

Na koji način ste dobili informacije o radu prethodno navedenih institucija

 

Dozvoljeno više odgovora; Molimo Vas da odaberete sve koji su primenjivi

Stručnjak/inja koji/a radi za Savet / spoljni saradnik/spoljna saradnica pri Savetu
Stručnjak/inja koji/a radi za RAS / zaposlen/a pri RAS-u
Bivši zaposleni/a Saveta
Bivši zaposleni/a RAS-a
Predstavnik/ca civilnog sektora koji/a je radio/la na projektu koji je na neki način bio povezan sa radom Saveta ili RAS-a
Sproveli ste naučno istraživanje koje je bilo na neki način povezano sa radom Saveta ili RAS-a
U pravnom smislu ste na neki način povezani sa Savetom ili RAS-om
Bili ste u kontaktu sa Savetom zbog vašeg posla (ili biznisa za koji predstavljate/radite)
Bili ste u kontaktu sa RAS-om zbog Vašeg posla (ili biznisa za koji predstavljate/radite)
Drugo (molimo Vas napišite)